Επιδότηση κατασκευής e-shop με το «e-Λιανικό» (ΕΣΠΑ)

Επιδότηση κατασκευής e-shop με το «e-Λιανικό» (ΕΣΠΑ)

Επιδότηση κατασκευής e-shop εξασφαλίζει το πρόγραμμα «e-λιανικό» του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα επιδότησης για δημιουργία e-shop αφορά αποκλειστικά το λιανεμπόριο και χρηματοδοτεί έως και το 100% της δαπάνης για ποσό κατασκευής μέχρι 5.000€.

Η επιδότηση κατασκευής e-shop χρηματοδοτεί το 100% της δαπάνη ως 5.000€. Aφορά αποκλειστικά το λιανεμπόριο, καθώς οι υπηρεσίες αυτές καλύπτονται από υφιστάμενη δράση. Η επιδότηση eshop εντάσσεται στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Ο πρώτος κύκλος της δράσης ολοκληρώθηκε στις 6 Απριλίου 2021 και αναμένεται να ανακοινωθεί ο δεύτερος.

Συνολικά, στον πρώτο κύκλο του προγράμματος, υποβλήθηκαν 11.503 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού  53,6 εκ. ευρώ. Οι περισσότερες υποβολές αφορούσαν τους τομείς των ειδών ιματισμού, υποδημάτων, γυναικείων ετοίμων ενδυμάτων, κοσμημάτων κ.ά.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα «e-λιανικό» για την επιδότηση κατασκευής eshop;

Η επιδότηση κατασκευής e-shop αφορά Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Εντάσσεται στο πρόγραμμα με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019 και Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα για επιδότηση eshop

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα. να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
• να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
• να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
• να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
• να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
• να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Ποιο είναι το ποσό που επιδοτείται για την κατασκευή e-shop;

Όπως προαναφέραμε, το μέγιστο ποσό επιδότησης κατασκευής επιδότησης e-shop που καλύπτει το ΕΣΠΑ «e-Λιανικό» φτάνει τα 5.000€ ή το 100% του κόστους κατασκευής για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020. Το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέτρου στήριξης των επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο, φθάνει τα 80 εκατ. ευρώ.

Ποια τα έξοδα που επιδοτούνται από την επιδότηση κατασκευής e-shop ΕΣΠΑ «e-Λιανικό»;

Τα έξοδα που καλύπτει η επιδότηση κατασκευής e-shop αφορούν την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Αναλυτικά :

 • Εξυπηρετητές/ διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/ αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή αυτή, επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/ laptop). Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/ αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές κλπ.) Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.
 • Λογισμικό.
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή αυτή, επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Πως θα υποβάλω αίτηση για την επιδότηση κατασκευής e-shop;

Αίτηση για την επιδότηση κατασκευής eshop μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Αν δε θέλετε να μπείτε στη διαδικασία, συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και θα αναλάβουμε την κατάθεση των δικαιολογητικών και κατασκευής του e shop.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση κατασκευής e-shop;

Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για επιδότηση eshop στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΠΑ «e-λιανικό», είναι αναγκαία η επισύναψη εγγράφων που δικαιολογούν την συμμετοχή της επιχείρισης στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

 • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις περί πλήρωσης της ιδιότητας ΜμΕ και περί πλήρωσης των απαιτήσεων σώρευσης
 • Φορολογικά στοιχεία και έντυπα με εμφανείς τις ενδείξεις ηλεκτρονικής/έντυπής υποβολής τους.

Στο στάδιο υποβολής της αίτησης για την επιδότηση κατασκευής e-shop, χρειάζονται μόνο τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρισης. Αν πρόκειται για προσωπική επιχείρηση η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Όταν όμως πρόκειται για π.χ μια Ε.Ε τότε τα έγγραφα που απαιτούνται είναι αρκετά.

Έχω ήδη ένα eshop! Μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα «e-Λιανικό»;

Μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα καθώς υποστηρίζει την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος και καλύπτει μέχρι 1.500€ για την αναβάθμισή του.

Πρέπει να προπληρώσω το eshop για να πάρω την επιδότηση κατασκευής e-shop;

ΝΑΙ. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας στο ΕΣΠΑ «e-λιανικό» για την επιδότηση κατασκευής e-shop, στη συνέχεια, έχετε προθεσμία έξι μηνών για να ολοκληρώσετε την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος και να καταθέσετε τις αποδείξεις πληρωμής για να λάβετε το ποσό από την επιδότηση eshop. Όλες οι συναλλαγές θα γίνουν μέσω τράπεζας και αναδεικνύονται ηλεκτρονικά.

Πως θα γνωρίζω αν η αίτησή μου για την επιδότηση κατασκευής e-shop έγινε δεκτή;

Η ενημέρωση γίνεται στο email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των προσκομισθέντων στοιχείων και να αποφευχθούν και αντιμετωπιστούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και του ΕΦΕΠΑΕ. Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που απορρίπτονται εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης με σχετική τεκμηρίωση. Τα στοιχεία των απορριφθέντων έργων δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).

Ποιος θα αναλάβει την κατασκευή του eshop;

Θα αναλάβουμε εξ’ολοκλήρου την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων για την επιδότηση eshop. Για εμάς, η κατασκευή eshop αποτελεί μεγάλη επέκταση της επιχείρησης στην ecommerce αγορά και πρέπει να γίνει με σωστά βήματα.

Διαθέτουμε έτοιμα πακέτα e shop και προσαρμοσμένες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται με WordPress, WooCommerce, OpenCart, PrestaShop, Magento eshop από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί η επιχείρησή σας.

Οι απαιτήσεις στις κατασκευές ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πολύ μεγαλύτερες από τα κοινά site. Οι μεταβλητές που πρέπει να εξετάσετε με μια λύση για e-shop είναι πάρα πολλές. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος!

Αίτηση για επιδότηση κατασκευής e-shop

Αίτηση για την επιδότηση e-shop με το e-Λιανικό του Ε.Σ.Π.Α μπορείτε να καταθέσετε απευθείας στην πλατφόρμα του ΕΣΠΑ ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα για να αναλάβουμε εμείς τη δημιουργία και κατάθεση του φακέλου της αίτησης σας αλλά και την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος:

  Όν/νυμο*
  Service
  Εταιρεία*
  Email*
  Τηλέφωνο*
  Σχόλια/Παρατηρήσεις

  Γραφτείτε  στο newsletter για να μαθαίνετε άμεσα τα νέα και τις προσφορές μας.

  ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CLUB

  όχι, ευχαριστώ!

  WELCOME,

  Enjoy luxury, exclusivity and discretion

  NOW TREAT YOURSELF!

  Get 25% Off & Free Shipping On Your First Order. Enter Code WELL25SPE

  Scroll to Top